Tjänsteavtal

PARTER
I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Kunden och Easy Staff AB,
559314-2341, c/o Apptech 24 AB, Kastellvägen 2, 82450 Hudiksvall, för Easy Staff.
De tjänster som du faktureras för kallas nedan Tjänsten. Detta avtal kallas för Avtalet

Godkännande av Avtalet utgör en överenskommelse mellan Easy Staff och Kunden. Användningen av tjänsten innebär att Kunden samtycker till Avtalet. 

AVTALSTID
Kostnadfri period på 14 dagar är inte bindande och medför ingen kostnad. Avtalet löper tillsvidare först efter att Kunden beställt Tjänsten genom att beställa fakturaavtal via mail eller telefon. Avtalstiden är samma period som betalningsperioden. Avtalet förlängs automatiskt med samma period om Tjänsten inte skriftligen har sagts upp senast en månad före avtalstidens utgång

KUNDENS ÅTAGANDEN    
För att registrera ett konto hos Easy Staff ska Kunden uppfylla följande:
1.    Kunden är 18 år eller äldre. Konto som registrerats på automatisk väg av datorprogram eller ”bot” accepteras inte.
2.    Kunden tillhandahåller fullständiga samt korrekta uppgifter som efterfrågas under registrering.
3.    Kunden förbinder sig att använda Tjänsten i lagligt syfte och att inte vid något tillfälle återförsälja, kopiera eller ansluta Tjänsten till en tredje part.
4.    Kunden är ansvarig för att upphovsrätten, dataskyddsförordningen och andra svenska lagar och förordningar följs

Kunden förpliktar sig att inte:
1.    Försöka bryta mot säkerhetsrutinerna för att komma åt annans användarkonto.
2.    Söka tillgång till information på servrarna som Easy Staff använder på annat sätt än direkt koppling till tjänsterna.
3.    Överföra virus, maskar eller kod av destruktiv natur till servrar som Easy Staff använder eller på annat sätt förstöra tjänsterna.

Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter och lösenord för att få tillgång till användarkontot förvaras på ett tryggt sätt. Easy Staff ansvarar ej för sådana skador som uppkommer på grund av Kundens bristande hantering av användaruppgifterna och/eller lösenord.

BETALNING, AVGIFTER OCH SKATTER
1.    Tjänstens fasta avgifter faktureras i förskott kvartalsvis alternativt årsvis efter Kundens val. Betalningsvillkor med faktura är 30 dagar netto. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift.
2.    Priset på tjänsterna ska primärt framgå av Easy Staffs webbplatser eller på annat sätt komma Kunden till känna innan eller i samband med tecknande av Tjänsten.
3.    Om en faktura ej betalats kan detta resultera i att Easy Staff vidtar åtgärder för att driva in betalningen samt stänger användarkontot och därtill hörande tjänster. Kunden kan även åläggas extra avgifter i form av påminnelse- och förseningsavgifter samt andra kostnader som uppstått som ett resultat av att fakturan inte betalats i erforderlig tid.
4.    En nedgradering av ett användarkonto får omedelbar verkan men innebär inte att någon avräkning och återbetalning görs mot nerlagd förskottsbetalning vid fakturabetalning. Kostnadsreduceringen som ett resultat av en nedgradering får verkan för nästa fakturaperiod. Som huvudregel är all erlagd betalning definitiv och således inte återbetalningsbar. Återbetalning sker inte för partiell användning eller månader av inaktivitet förutom i de fall tillgången och användningen av tjänsterna begränsat av skäl hänförliga till Easy Staff. 
5.    Alla priser är angivna exklusive moms och exklusive eventuella andra skatter och avgifter som myndigheter kan tänkas ålägga tjänsterna.
 
FÖRÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH AVGIFTER
 
Tjänster
Easy Staff strävar ständigt efter att förbättra sina tjänster och utbud. Därför kan innehållet och funktioner av tjänsterna förändras över tid. Easy Staff ska göra alla rimliga ansträngningar för att uppnå högsta möjliga servicenivå. Easy Staff ansvarar inte för avbrott som ligger utanför Easy Staffs kontroll och vilka kan resultera i att vissa tjänster blir otillgängliga under kortare perioder.

Pris
Alla priser kan förändras. Om priserna ändras ska Easy Staff ge Kunden minst 30 dagars varsel. Information om eventuella prisförändringar publiceras på www.easystaff.se eller via e-post till den e-postadress Kunden angivit vid registrering.

 

DATASÄKERHET
Easy Staff tar Kundens säkerhet på allvar och använder olika verktyg för att trygga Tjänstens övergripande säkerhet. Sådana verktyg är brandväggar, krypterade filer, professionella servrar och övervakningstjänster. För mer information om säkerheten, kontakta Easy Staff.
 
EASY STAFFS ÅTAGANDEN, ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
Easy Staff åtar sig att tillhandahålla Tjänsten till Kunden 24 timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp. För att tjänsterna som Easy Staff erbjuder ska kunna utnyttjas till fullo krävs att Kunden använder dessa på ett ändamålsenligt sätt och lämnar all nödvändig information till Easy Staff.
 
TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER
Easy Staff eftersträvar att använda de bästa servrarna och säkerhetsverktygen när Easy Staff tillhandahåller tjänster. 
 
ANSVARSBEGRÄNSNING
Easy Staff ansvarar för de brister och skador som uppkommit på grund av klandervärt beteende eller bristande hantering från Easy Staffs sida. Easy Staff kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Det sammanlagda ansvaret för Easy Staff vare sig i kontrakt, användaravtalet, garanti, produktansvar, strikt ansvar eller annan grund, ska på intet sätt överstiga summan av de sammanlagda avgifter som Användare nerlagt under en tremånadersperiod fram till den tidpunkt då eventuell rätt till ersättning inträffat.
 
FRISKRIVNING
Easy Staff friskriver sig från alla anspråk hänförliga till garanti, intrång, säljbarhet, korrekthet av information eller kompabilitet. Inga grunder, förutom dem uttryckligen nämnda i Avtalet, kan åberopas av Kunden vid en eventuell skadeståndsprocess och Kunden ska inte rikta anspråk mot Easy Staff i annat fall än att Easy Staff brutit mot Avtalet.
Easy Staff garanterar inte att dess tjänster möter en användares specifika behov, fungerar med Kundens utrustning, systeminställningar, webbläsare eller att temporära brister av mindre betydelse inte kan inträffa. Easy Staff kan dock rådgöra i sådana frågor. Kunden är härmed uppmärksammad på att Easy Staff inte kan kontrollera funktionaliteten av Internet eller övervakningen av detsamma. Easy Staff ansvarar ej för fel och brister i internetanvändningen.
 
TREDJE PART
Easy Staff kontrollerar inte datatrafiken till eller från Easy Staff över Internet. Flödet och säkerheten av sådan datatrafik är beroende av internettjänster som tredje part ansvarar för. Detta kan innebära att brister hos tredje part kan påverka funktionaliteten eller tillgången till Easy Staffs tjänster. Easy Staff ansvarar för att göra alla affärsmässigt motiverade ansträngningar för att undvika sådana incidenter, emellertid kan Easy Staff inte garantera att sådana avbrott eller brister i datatrafiken inte inträffar. Easy Staff ska inte hållas ansvarig för brister hos exempelvis internetleverantörer.
 
COPYRIGHT / IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Allt innehåll och all programvara som finns tillgänglig via easystaff.se är Easy Staffs egendom med undantag för sådant innehåll som Kunden laddat upp. Easy Staffs licenstagare skyddas av upphovsrättslagarna. Alla varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper och jämförliga kännetecken för Easy Staffs tjänster får endast användas av Easy Staff eller med godkännande av Easy Staff. Easy Staff förbehåller sig rätten att använda data som skickats till Easy Staff eller laddats upp mot Easy Staffs tjänster, utan att identifiera källan, för statistiska ändamål. Statistiken samlas främst in för att förbättra servicen för Kunden. Easy Staff kan även använda statistiken i marknadsförings- och informationssyfte, men endast på ett sätt som garanterar Kundens anonymitet och säkerhet.
 
TEKNISK SUPPORT
Teknisk support och kundsupport lämnas främst via Internet eller via Tjänsten. Ytterligare information om teknisk support finns på www.easystaff.se. Easy Staff erbjuder annat stöd i form debiterbara tjänster såsom kundspecifika anpassningar och integrationer mot externa system. Priset för dessa förhandlas mellan parterna.
 
FORCE MAJEURE
Varken Easy Staff eller Kunden ska anses ansvariga för förseningar eller brister på grund av omständigheter som ligger utanför dessas kontroll. Sådana handlingar är exempelvis, men inte uteslutande, jordbävningar, strejker, krig, bränder, epidemier, transportsvårigheter eller andra företeelser benämnda ”Force Majeure”. Skyldigheter och rättigheter som inte kan utkrävas på grund av sådana omständigheter ska bedömas på daglig basis och respit lämnas motsvarande den tid som är skälig med hänsyn till rådande omständigheter.

UPPSÄGNING OCH NEDGRADERING
 
Uppsägning och nedgradering på initiativ av Kunden
Användarkontot kan avslutas eller nedgraderas av Kunden när som helst. Uppsägning eller nedgradering gäller omedelbart och kan inte återkallas. Uppsägning eller nedgradering av användarkontot bör meddelas av Kunden innan utgången av en betalningsperiod eftersom Kunden annars kommer debiteras för nästkommande betalningsperiod.
 
Uppsägning och nedgradering påkallat på inititativ av Easy Staff
Easy Staff förbehåller sig rätten att avsluta användarkontot eller en tjänst när som helst och med omedelbar verkan om:
1.    Kunden bryter mot något av villkoren i tjänsteavtalet eller integritetspolicyn.
2.    om betalning uteblir, helt eller delvis, och detta inte är av ringa betydelse.

Easy Staff förbehåller sig rätten att vägra nuvarande eller framtida användning av tjänster tillhandahållna av Easy Staff om Villkoren inte efterlevs av Kunden.

Effekterna av en nedgradering
En nedgradering kan resultera i förlust av innehåll eller data som angivits eller laddats upp av Kunden. En nedgradering kan även resultera i att vissa funktioner försvinner samt att kapaciteten på tjänsten minskar. Det rekommenderas därför att Kunden kopierar all relevant information för säkert förvar innan Kunden väljer att nedgradera sitt användarkonto.
 
Effekterna av en uppsägning
När användarkontot avslutats kommer Kunden sakna återkomst till kontot. All information och data på kontot kommer att raderas. Uppgifter som raderats kan inte återställas under några omständigheter.
 
Ändring av Villkoren
Easy Staff förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera de regler som anges i Avtalet. Sådana förändringar får omedelbar verkan efter det att Kunden informerats via e-post eller då publikation om förändringen skett på www.easystaff.se. Fortsatt användning av Easy Staffs tjänster innebär ett medgivande av de förändrade villkoren. Det rekommenderas därför att Kunden regelbundet besöker hemsidan.
  
Gällande lag
Avtal mellan Easy Staff och Kunden ska tolkas och tillämpas på ett sätt förenligt med gällande svensk lagstiftning utan hänsyn till någon rättsprincip som skulle resultera i tillämpning av annat lands lagstiftning.
 
Tvister
Tvister med anledning av avtal mellan Easy Staff och Kunden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Vardera part äger rätt att begära förhandling. Motparten ska medge sådan förhandling såvitt det inte är av väsentlig oangelägenhet. Om förhandling inte skulle resultera i en överenskommelse ska tvisten avgöras i svensk allmän domstol.